กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังระเบียบวาระการประชุมซึ่งแนบมาพร้อมนี้

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2563 พร้อมวาระ
79.2 KiB
195 Downloads
Details

 

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 2562
115.8 KiB
123 Downloads
Details